Klantenservice

 • Bereikbaar tijdens event
 • Levering waar u wilt
 • Van A tot Z geregeld
 • Persoonlijk advies
 • Grote voorraad

Algemene verhuurvoorwaarden Servé Verhuurservice B.V.

Gedeponeerd bij de KvK te Hilversum onder nummer 32052934


Artikel 1 Definities

Verhuurder: de besloten vennootschap Servé Verhuurservice B.V., de gebruiker van deze voorwaarden;

Huurder: iedere (potentiële) klant van de verhuurder;

Partijen: de huurder, de verhuurder en enige derde partijen die vermeld staan in de overeenkomst;

Overeenkomst: de schriftelijke bevestiging door de verhuurder van een bestelling, dan wel de aanvaarding door de huurder van de niet herroepen offerte van de verhuurder, dan wel bij gebreke daarvan de factuur of bezorgingsbon;

Gehuurde: enige door de huurder gehuurde zaken, waaronder door de huurder in bezit zijnde promotionele goederen.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte of aanbieding van de verhuurder en op iedere overeenkomst tussen partijen, behoudens en voorzover door de verhuurder schriftelijk van deze voorwaarden is afgeweken, met uitsluiting van de door de huurder gehanteerde algemene voorwaarden. Deze voorwaarden gelden, behoudens nadrukkelijk anders overeengekomen is, boven enige inkoopvoorwaarden van een huurder.

Artikel 3 Offertes

3.1. Alle door de verhuurder uitgebrachte offertes/aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend, tenzij de verhuurder uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft bepaald. De verhuurder is gerechtigd een vrijblijvende offerte te herroepen binnen 3 werkdagen na aanvaarding van deze offerte door de huurder. In dat geval komt tussen partijen geen overeenkomst tot stand.

3.2. Alle door de verhuurder gehanteerde verhuurprijzen zijn onder voorbehoud, exclusief BTW, transport, verzekering, (de)montage en overige kosten in welke vorm dan ook. De prijs wordt berekend per stuk gehuurd goed en geldt slechts en alleen over de overeengekomen huurperiode.

Artikel 4 Totstandkoming overeenkomst

4.1. Een overeenkomst tussen partijen komt pas tot stand door schriftelijke bevestiging van de verhuurder.

4.2. Afwijkende (eventueel mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door het personeel, een vertegenwoordiger of andere tussenpersonen van de verhuurder gelden slechts en alleen eveneens schriftelijk bevestigd zijn door de verhuurder.

Artikel 5 Uitvoering

 1. Indien het specifiek gehuurde voor wat voor reden dan ook niet beschikbaar is, is de verhuurder gerechtigd tot terbeschikkingstelling van geringe afwijkende of soortgelijke zaken. Dit levert geen grond voor ontbinding van de overeenkomst op.
 2. Het gehuurde wordt ter beschikking gesteld af magazijn van de verhuurder. Alle door de verhuurder bezorgde gehuurde zaken worden op de door de huurder opgegeven plaats van bestemming op de begane grond achter de deur afgeleverd. Indien de verhuurder het gehuurde ophaalt, dient deze vanaf 08.00 uur ’s ochtends op de dag van retour op voormelde plaats ingepakt en gereed voor transport klaar te staan. Indien hier niet aan is voldaan, wordt bij de huurder vanaf die datum en tijdstip de geldende huurprijs in rekening gebracht.
 3. Onder begane grond wordt verstaan, een plaats direct bereikbaar met de vrachtwagens van de verhuurder, dan wel een laad- en of lospunt op maximaal 10 meter afstand van de begane grond, waarbij de ondergrond vlak -voor rollend materieel geschikt en bereikbaar- is. Voor de terbeschikkingstelling op een andere plek dan de begane grond kan een toeslag in rekening worden gebracht.
 4. Indien van toepassing maakt de tijd benodigd voor (de)montage door de verhuurder onderdeel uit van de totale huurperiode. Indien geen schriftelijke afspraken gemaakt zijn omtrent (de)montage geschiedt deze voor rekening en risico van de huurder.
 5. De huurder dient servies, bestek, glaswerk en keukenmaterialen afgewassen en schoon te retourneren, bij gebreke waarvan de verhuurder gerechtigde is een afwastoeslag in rekening te brengen.

Artikel 6 Transport

Als partijen overeenkomen dat de verhuurder het transport verzorgt, bepaalt de verhuurder de transportmiddelen en transportwegen. De kosten van transport varieren per gebied/afstand en worden gepubliceerd op de website van de verhuurder (www.serve.nl). Deze kosten maken, indien van toepassing, een integraal onderdeel uit van de huurovereenkomst.

Artikel 7 Annulering / wijziging overeenkomst

Afhankelijk van de hoogte van het bedrag van het gehuurde is de verhuurder gerechtigd, indien de huurder de overeenkomst annuleert, annuleringskosten in rekening te brengen bij de huurder. De annuleringskosten worden op basis van onderstaande tabel berekend:

 

Hoogte van het gehuurde

tot € 750

€ 750 - € 2500

Boven € 2500

Werkdagen tot bestelling

Dezelfde dag

100%

100%

100%

Tot 1 dag

50%

75%

85%

1 - 5 dagen

25%

50%

60%

5 - 10 dagen

0%

25%

35%

10+ dagen

0%

0%

0%

Wijzigingen in de overeenkomst dienen op zijn laatst 2 werkdagen tot bestelling schriftelijk doorgegeven te zijn. Wijzigingen die later doorgegeven zijn, worden slechts aanvaard bij schriftelijke instemming zijdens verhuurder. Indien een wijziging een annulering van bepaalde gehuurde zaken inhoud, behoudt de verhuurder het recht daarover -conform bovenstaande staffel en indien van toepassing- annuleringskosten in rekening te brengen.

Artikel 8 Borg

De verhuurder kan een borgstelling van de huurder eisen, deze borgstelling is de huurder aan de verhuurder verschuldigd. De borgstelling zal, indien van toepassing, worden verrekend met kosten die voortvloeien uit de verplichtingen van artikelen 5.2, 5.4, 10.2 en 11.1 van deze voorwaarden.

Artikel 9 Reklames

Het gehuurde wordt geacht aan de overeenkomst te beantwoorden. De huurder dient op het moment van terbeschikkingstelling van het gehuurde te onderzoeken of het gehuurde beantwoordt aan de overeenkomst en dient eventuele gebreken onmiddellijk, althans binnen 3 uur na in ontvangstneming, gespecificeerd telefonisch en direct daarna schriftelijk aan de verhuurder te berichten. Vanaf het moment van het daadwerkelijk in gebruik nemen van het gehuurde vervalt het recht tot reclameren. De verhuurder zal zich uiterst inspannen, indien gereklameerd is binnen 3 uur, dezelfde dag enige gebreken op te lossen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. De verhuurder is slechts aansprakelijk voor directe schade die is veroorzaakt door haar opzet of grove schuld. Iedere aansprakelijkheid van de verhuurder is beperkt tot de netto factuurprijs van het gehuurde. Aansprakelijkheid voor gevolgschade wordt nadrukkelijk uitgesloten.
 2. Vanaf het moment van de terbeschikkingstelling van het gehuurde, waaronder emballage, is de huurder volledig aansprakelijk voor verlies, beschadiging, breuk en iedere kwaliteitsvermindering van het gehuurde door welke oorzaak dan ook en is zij gehouden alle hieruit voortvloeiende schade aan de verhuurder te vergoeden.
 3. Indien de verhuurder het transport van de goederen verzorgt, dan geschiedt dit voor rekening en risico van de huurder, ook indien de goederen door de verhuurder op locatie bij de huurder zijn opgehaald. Zolang de goederen niet in goede staat in het magazijn zijn geretourneerd, blijft huurder te allen tijde aansprakelijk voor de goederen. De huurder dient er bovendien op toe te zien dat de goederen niet onbeheerd achtergelaten worden.
 4. Controle op schade, reinheid en telling van de goederen vindt om praktische redenen plaats direct na aankomst in het magazijn van verhuurder door de verhuurder. De huurder kan daar desgewenst bij aanwezig zijn, zodat zij één en ander kan controleren. De uitkomst van de controle en telling is voor alle partijen bindend.
 5. Indien bij de terbeschikkingstelling op verzoek van de huurder het gehuurde op een andere plek -dan achter de deur op de begane grond- ter beschikking moet worden gesteld, komt alle schade die ontstaat naar aanleiding van de uitvoering van dit verzoek voor rekening en risico van de huurder.
 6. De huurder is verplicht verhuurder te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schade en interessen, welke door verhuurder mochten zijn ontstaan als direct gevolg of indirect gevolg van vorderingen door derden op de verhuurder ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden waarvoor de verhuurder niet aansprakelijk is.
 7. Schade aan het gehuurde komt geheel voor rekening van de huurder. De hoogte van de schade wordt vastgesteld in het magazijn van verhuurder. Gelet op de aard van de werkzaamheden van de verhuurder zal schade aan het gehuurde direct verholpen worden. Indien de reparatiekosten de waarde van het gehuurde overstijgt zal het gehuurde vervangen worden. De nieuwwaarde zal in dat geval aan de huurder doorbelast worden. Onder schade wordt eveneens verstaan het be- of verwerken van het gehuurde anders dan het zoals in originele staat afgeleverd is.

Artikel 11 Betaling en verzuim

 1. Betaling van het gehuurde dient bij voorschot voldaan te zijn. De verhuurder kan, afwijkend hierop, een andere wijze van betaling met de huurder overeenkomen. Betaling van de bijkomende kosten op grond van het vuil, beschadigd, niet of te laat afleveren van het gehuurde, waaronder emballage, dient contant te geschieden bij het retourneren van het gehuurde, voor zover de op grond van artikel 8 te betalen borgstelling niet toereikend is. Ontvangt de huurder een factuur voor bovengenoemde kosten, dan kan betaling giraal geschieden. De beslissing om giraal te laten betalen is voorbehouden aan de verhuurder. In dat geval dient betaling plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 2. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de huurder van rechtswege in verzuim en zijn alle vorderingen van de verhuurder op de huurder onmiddellijk opeisbaar en heeft de verhuurder het recht de uitvoering van enige lopende of toekomstige overeenkomsten op te schorten, totdat de huurder aan alle opeisbare verplichtingen heeft voldaan.
 3. In geval van overlijden, het voornemen tot aanvraag of aangifte van faillissement, surséance van betaling of het voornemen tot een onderhandse schuldsanering of liquidatie van de (onderneming van de) huurder zijn de verplichtingen van de huurder onmiddellijk opeisbaar.
 4. Zodra de huurder in verzuim is, is hij een rente verschuldigd van 1,0% per maand of gedeelte daarvan. Alle kosten van de verhuurder ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte komen vanaf dat moment voor rekening van de huurder. Indien de huurder en/of de contractspartij een (rechts)persoon is die handelt ter uitoefening van een beroep of bedrijf, dan is het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten niet van toepassing. In dat geval is de huurder een vergoeding verschuldigd van 15 % van de vordering.
 5. Door de huurder gedane betalingen strekken eerst ter afdoening van de verschuldigde rente en kosten, en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst openstaan. Alle betalingen door de huurder dienen te geschieden zonder enig recht op opschorting, korting of verrekening.

Artikel 12 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan de verhuurder zijn toe te rekenen. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: vertragingen, geen of onvolledige aflevering door (andere) huurders van de verhuurder, niet voorziene stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, stakingen, algemene vervoersproblemen en het niet kunnen verkrijgen van de benodigde gehuurde zaken voor de nakoming van de overeenkomst door de verhuurder.
 2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van de verhuurder opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door de verhuurder niet mogelijk is, langer duurt dan 24 uur zijn partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat in dat geval enige verplichting tot schadevergoeding bestaat of ontstaat.
 3. Indien de verhuurder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds ter beschikking gestelde, dan wel het gedeelte dat ter beschikking kan worden gesteld afzonderlijk in rekening te brengen als ware het een afzonderlijke overeenkomst betrof.

Artikel 13 Ontbinding

De verhuurder heeft het recht de overeenkomst met de huurder onmiddellijk, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien:

 • de huurder niet aan zijn opeisbare verplichtingen jegens de verhuurder voldoet of aangeeft niet daaraan te kunnen gaan voldoen;
 • na sluiting van de overeenkomst aan de verhuurder ter kennis gekomen omstandigheden, de verhuurder goede grond geven te vrezen dat de huurder niet aan zijn verplichtingen kan voldoen;
 • de huurder komt te overlijden, onder curatele gesteld wordt, failliet verklaard wordt, in surseance verkeert of toegelaten wordt tot de wettelijke schuldsanering. Alle reeds gehuurde zaken dienen weer direct aan de verhuurder geretourneerd worden. Alle (nog niet uitgevoerde) overeenkomsten mogen door de verhuurder geannuleerd worden. Enige schade of winstderving dat hieruit voortvloeit komt voor rekening van de huurder.

Artikel 14 Overige

 1. Indien voor plaatsing van een gehuurde zaak een door de plaatselijke overheid af te geven vergunning vereist is, dient de huurder daar zelf zorg voor te dragen.
 2. Het gehuurde wordt onverzekerd ter beschikking gesteld. Indien de huurder het gehuurde wenst te verzekeren, dient hij daar zelf voor zorg te dragen.

Artikel 15 Nietigheid

Indien een artikel in strijd blijkt te zijn met de wet vervalt alleen dit artikel en blijven de Algemene Voorwaarden voor het overige nog in kracht.


Artikel 16 Geschillen en rechtsverhouding

De rechtsverhouding tussen de huurder en de verhuurder is onderworpen aan Nederlands recht. Uitsluitend de Nederlandse rechter zal bevoegd zijn van eventuele geschillen tussen de huurder en de verhuurder kennis te nemen.