• Bereikbaar tijdens event
  • Levering waar u wilt
  • Van A tot Z geregeld
  • Persoonlijk advies
  • Grote voorraad

Privacyverklaring voor sollicitanten

Wij (Servé Verhuurservice B.V.) verwerken van onze sollicitanten persoonsgegevens. Wij kunnen worden aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, hierna te noemen: “AVG”. We vinden een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en wij zijn ons bewust van de privacywetgeving. In deze privacyverklaring wordt daarom uitgelegd hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

 

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

Servé T: (035) 625404
E: info@serve.nl

Adres
Nieuwe Havenweg 85a
1216 BP Hilversum
Nederland

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Wij kunnen onder meer de navolgende categorieën persoonsgegevens van jou verwerken: jouw naam, adres en overige contactgegevens, geboortedatum, werkervaring, opleidingen en overige persoonsgegevens die jij actief aan ons verstrekt. Word jij uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, dan worden ook persoonsgegevens van jou verwerkt in het kader van de beveiliging van ons pand. Het afnemen van een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Het assessment wordt alleen met jouw toestemming afgenomen. De uitkomsten daarvan worden dan ook verwerkt.

 

Voor welke doeleinden en op basis van welke grondslag worden jouw gegevens verwerkt?

Wij verwerken persoonsgegevens van jou om te bepalen of jij geschikt bent voor de functie waarop jij hebt gesolliciteerd of een functie die open kan komen. Daarnaast vergelijken wij tijdens de sollicitatieprocedure de persoonsgegevens van de sollicitanten met de vacature(s) en de daarbij behorende kwalificaties teneinde een goede selectie te maken van sollicitanten. Wij kunnen jouw persoonsgegevens ook verwerken om contact met jou op te nemen voor een nadere kennismaking. In sommige gevallen zullen wij jouw profiel op sociale netwerken met een zakelijk doel screenen en/of contact opnemen met referenten die jij actief aan ons hebt verstrekt. Hierbij zullen wij enkel die persoonsgegevens verzamelen en verwerken die noodzakelijk en relevant zijn voor de uitvoering van de baan waarvoor jij hebt gesolliciteerd. Wij hebben beveiligingscamera’s hangen rond het pand, wanneer jij op gesprek komt wordt jij dus automatisch ook geregistreerd door deze camera’s.

 

Welk (gerechtvaardigd) belang hebben wij om de gegevens te verwerken?

Wij hebben een gerechtvaardigd belang om jouw persoonsgegevens voor bovenstaande doelen te verwerken. Wij hebben namelijk het gerechtvaardigd belang personeel te werven dat zo goed als mogelijk aansluit bij de functie. Verder hebben wij een gerechtvaardigd belang om ons pand te beveiligen middels cameratoezicht, om zodoende diefstal tegen te gaan. Als je bij ons solliciteert, accepteer je daarmee ook dat wij deze gegevens en beelden opslaan en verwerken.

Wij kunnen jouw persoonsgegevens ook verwerken als wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Bijvoorbeeld om aan een gerechtelijk bevel of een vordering van een opsporingsinstantie te voldoen. Als jij wordt aangenomen, kunnen wij persoonsgegevens van jou verwerken voor het aangaan van de arbeidsovereenkomst.

Tot slot verwerken wij persoonsgegevens als jij daarvoor jouw toestemming hebt gegeven. Bijvoorbeeld in het geval dat jij ons toestemming hebt gegeven jouw sollicitatiebrief en curriculum vitae voor één jaar op te slaan in onze database. Jij hebt het recht deze toestemming op ieder moment in te trekken. Deze intrekking staat niet in de weg aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Tijdens de sollicitatieprocedure zullen wij jouw persoonsgegevens in principe niet met derden delen. Slechts wanneer jij na het eerste kennismakingsgesprek wordt uitgenodigd voor het maken van een capaciteitentest en/of ander assessment, zullen wij jouw persoonsgegevens delen met ons assessmentbureau.

Als je bij ons komt werken, zullen wij jouw gegevens doorgeven aan alle instanties die betrokken zijn bij de (goede) uitvoering van de arbeidsovereenkomst, zoals het UWV, het pensioenfonds, verzekeringsmaatschappij, de arbodienst, salaris- en urenadministratie organisatie, accountantskantoor en IT-organisatie. Derden aan wie wij jouw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Wij zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde jouw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van verwerker van ons, sluiten wij met deze derde een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de vereisten zoals omschreven in de AVG. Wij zullen jouw persoonsgegevens in principe niet doorgeven aan een derde land (landen buiten de Europese Economische Ruimte) of internationale organisatie.

 

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zorgen wij onder andere dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw persoonsgegevens, dat de toegang tot jouw persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig (door externe partijen) gecontroleerd worden. Mocht jij de indruk hebben dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of zijn er aanwijzingen van bijvoorbeeld misbruik, neem dan gerust contact met ons op.

 

Bewaartermijn

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld dan wel om aan wet- en/of regelgeving te kunnen voldoen. Wij bewaren de meeste persoonsgegevens van jou in principe tot vier weken na het afronding van de sollicitatieprocedure, tenzij jij ons toestemming hebt gegeven om jouw persoonsgegevens langer te bewaren in het kader van eventuele toekomstige vacatures. In dat geval zullen wij jouw persoonsgegevens tot maximaal één jaar na jouw toestemming daartoe bewaren. In de situatie dat jij wordt aangenomen voor een functie bij ons, gelden de bewaartermijnen zoals opgenomen in de privacyverklaring voor werknemers.

Camerabeelden die wij maken ter beveiliging van ons pand verwijderen wij automatisch na dertig dagen. Mochten bepaalde persoonsgegevens noodzakelijk zijn in verband met de afhandeling van een incident, dan zullen deze persoonsgegevens worden bewaard tot het incident volledig is afgehandeld.

 

Inzage, correctie en verwijdering

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb jij het recht tot beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, beperking, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of een bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je sturen naar avg@serve.nl. We reageren zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen één maand op jouw verzoek. Wij wijzen je erop dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

 

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 19 december 2019. Wij behouden het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Wij zullen jou in dat geval een gewijzigde privacyverklaring doen toekomen.